Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap AA Kantoor Totaal B.V., hierna te noemen “Officelab”, gevestigd en kantoorhoudende te 7545 PP Enschede aan de Josink Hofweg 9, KvK-nummer: 06072403,

Artikel 1 – Definities

“de besloten vennootschap AA Kantoor Totaal B.V.”: de gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden;

“Officelab”: een handelsnaam van gebruiker;

“Officelab”: een handelsnaam van gebruiker;

“consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

“wederpartij”: hiermee wordt bedoeld de koper, opdrachtgever en/of huurder van Officelab;

“opdrachtgever”: hiermee wordt verstaan de wederpartij waardoor aan Officelab een opdracht is verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden;

“opdracht”: hiermee wordt verstaan de overeenkomst waarbij Officelab zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden;

“aflevering”: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de wederpartij;

“schriftelijk”: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail;

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Officelab als verkoper, leverancier van zaken, verhuurder of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

Tussen Officelab en de wederpartij komt een overeenkomst tot stand, zodra Officelab de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

De wederpartij doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf.

Artikel 4 – Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering ter plaatse waar het magazijn van Officelab gevestigd is.

Wanneer er als leveringsconditie een van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Officelab derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 – Deelleveringen

Het is Officelab toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Officelab bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 – Technische eisen

Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8 – Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Officelab een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

Officelab zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Officelab vereist, heeft Officelab het recht bepaalde werkzaamheden door, door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Officelab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Officelab worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Officelab zijn verstrekt, heeft Officelab het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Officelab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Officelab is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Officelab de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 10 – Wijziging in de te leveren zaken

Officelab is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaken die een verbetering betekenen.

Artikel 11 –Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Officelab zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Officelab de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Officelab daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Indien de opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd om binnen redelijke termijn nadat Officelab heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – Verhuur

Ingeval van verhuur gelden de hiernavolgende bepalingen. Indien een of meer bepalingen strijdig zijn met een of meer overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen in dit artikel 12.

De huurtermijn gaat in vanaf het moment waarop de wederpartij het gehuurde materiaal heeft opgehaald en aan haar is ter hand gesteld dan wel op het moment waarop Officelab het gehuurde heeft afgeleverd op de overeengekomen locatie.

De huurtermijn eindigt indien door de wederpartij het gehuurde is teruggebracht en aan Officelab is ter hand gesteld dan wel het gehuurde door Officelab is opgehaald en weer ter beschikking is gekregen.

Officelab heeft het recht aan wederpartij (telkens) het huurtarief voor een dag extra in rekening te brengen indien wederpartij het gehuurde niet tijdig heeft teruggebracht dan wel Officelab niet in de gelegenheid heeft gesteld het gehuurde conform afspraak op te halen.

Vanaf het moment dat wederpartij het gehuurde ter beschikking gesteld heeft gekregen als hiervoor bedoeld en nog niet bij Officelab heeft teruggebracht c.q. Officelab het gehuurde nog niet ter beschikking heeft gekregen na afloop van de verhuur, is wederpartij gehouden als een goed huisvader zorg te dragen voor het gehuurde. Het risico van het gehuurde ligt dan bij wederpartij. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon het gehuurde tijdig bij Officelab ophaalt dan wel Officelab in de gelegenheid stelt het gehuurde te bezorgen en in ontvangst te nemen. Indien niemand daarvoor beschikbaar is heeft Officelab het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De wederpartij zal dan de transportkosten verschuldigd zijn alsook de overeengekomen huurtermijnen.

Officelab heeft het recht van wederpartij een waarborgsom te vragen die dient te zijn betaald voor aanvang van de huurtermijn. Indien de wederpartij een overeengekomen waarborgsom niet tijdig betaalt, heeft Officelab het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd het recht van Officelab op volledige schadevergoeding.

Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het gehuurde tijdens de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.

Nadat door Officelab het gehuurde retour is ontvangen zal het gehuurde door Officelab worden gecontroleerd op volledigheid en beschadiging. Het enkel meenemen van de zaken door of namens Officelab of het in ontvangst nemen van het gehuurde is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien bij controle blijkt dat het geretourneerde niet volledig of compleet is dan wel beschadigd is, zal Officelab binnen 48 uur na retournering wederpartij daarvan op de hoogte stellen.

De wederpartij, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij het gehuurde bedienen, hanteren en/of gebruiken dienen bekend te zijn met de bij het gehuurde aanwezige/aan het gehuurde bevestigde gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en dienovereenkomstig te handelen. De wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip aan Officelab te retourneren in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen.

De wederpartij verplicht zich ertoe om eventuele lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden te zullen betalen. Zij dient Officelab terzake te vrijwaren.

Voor zover vereist dient de wederpartij voor eigen rekening en risico tijdig zorg te dragen voor benodigde vergunningen en goedkeuringen.

De wederpartij verplicht zich Officelab te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Officelab hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Officelab. Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.

De wederpartij zal Officelab onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (een gedeelte van) het gehuurde. Indien de wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde dient hij Officelab hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De wederpartij zal Officelab op zijn eerste verzoek mededelen waar het gehuurde zich bevindt.

Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, surseance van betaling of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Officelab.

In geval van annulering van de verhuur door de wederpartij heeft Officelab recht op:

Een redelijke vergoeding voor alle voorbereidende werkzaamheden, wanneer de annulering geschiedt meer dan dertig dagen voorafgaand aan de overeengekomen huurtermijn;

Een vergoeding van 50% van de overeengekomen totale huursom, wanneer de annulering geschiedt meer dan veertien dagen doch niet meer dan 30 dagen voorafgaand aan de overeengekomen huurtermijn;

Een vergoeding van 100% van de overeengekomen totale huursom, wanneer de annulering geschiedt veertien dagen of korter voorafgaand aan de overeengekomen huurtermijn;

Artikel 13 –Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 –Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 13 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Officelab zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Officelab verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Officelab worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Officelab behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 –Opzegging (te verrichten werkzaamheden)

Buiten het hiervoor bepaalde in artikel 12 lid 15 in geval van verhuur, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk, danwel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst is gesloten opzeggen wegens gewichtige redenen als bedoeld in art.7:408 lid 2.

In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411.

Artikel 16 – Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Officelab op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onderstaande gevallen. Officelab is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen indien:

Na het sluiten van de overeenkomst aan Officelab ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Officelab, die daartoe gerechtigd is, de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming of een aanbetaling te doen en deze zekerheid of aanbetaling binnen de gestelde termijn uitblijft, dan wel onvoldoende is.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Officelab zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Officelab bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17 – Garantie

Officelab garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na het moment van levering.

Indien een klacht onder de garantie door Officelab gegrond wordt bevonden, is Officelab slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de wederpartij terug te betalen tegen terug levering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.

Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, is Officelab aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 (aansprakelijkheid).

De garantie vervalt indien de wederpartij de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

De garantie vervalt eveneens indien de wederpartij herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Officelab heeft verricht of door anderen heeft laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Officelab zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

Artikel 18 –Eigendomsvoorbehoud

De door Officelab geleverde zaken blijven het eigendom van Officelab totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Officelab gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Officelab verrichte of te verrichten diensten;

eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Officelab anders bepaalt.

Door Officelab afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken de verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Officelab zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Officelab uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Officelab geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Officelab haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Officelab gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Officelab zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich op eerste verzoek van Officelab

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Officelab op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Officelab geleverde zaken te verpanden aan Officelab op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Officelab;

op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Officelab ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 19 – Gebreken; klachttermijnen (verkoopvoorwaarden)

De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaken zijn geleverd;

of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;

of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk aan Officelab te melden.

Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Officelab.

Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Officelab worden geretourneerd.

Artikel 20 –Gebreken; klachttermijnen (te verrichten werkzaamheden)

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Officelab.

Indien een klacht gegrond is, zal Officelab de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Officelab slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 25 (Aansprakelijkheid).

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 21 – Prijsverhoging

Indien Officelab met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Officelab niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Officelab mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 –Honorarium

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en reis- en verblijfkosten.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Officelab, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Officelab is gerechtigd om stijgingen in de door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de opdrachtgever.

Indien de verhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 23 – Betaling

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd ex. artikel 6:119a BW.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 24 – Incassokosten

Indien de wederpartij niet of niet tijdig een van zijn verplichtingen nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijzen en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt plaats volgens het Rapport Voor-Werk II. Voornoemd tarief is als volgt gestaffeld:

over de eerste Euro 2.950,- 15%

over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%

over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%

over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%

over het meerdere 3%.

Indien Officelab aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De wederpartij is jegens Officelab de door Officelab gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Officelab en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 17 (Garantie) van deze voorwaarden.

Alle andere dan de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Officelab is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Officelab beperkt tot een keer de factuurwaarde of een keer de waarde van de geleverde diensten.

Officelab is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Officelab of haar bedrijfsleiding.

Artikel 26 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Officelab zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

ziekte als gevolg van een epidemie bij personeel van Officelab en/of haar toeleveranciers;

stakingen in andere bedrijven dan die van Officelab;

wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Officelab;

een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Officelab afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Officelab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (een verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Officelab haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 27 – Geschillenbeslechting

De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Officelab en de wederpartij kennis te nemen. Officelab blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Officelab en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 29 – Wijziging van de voorwaarden

Officelab is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Officelab zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Terms and Conditions

Belonging to the private limited company AA Kantoor Totaal B.V. hereafter called ‘Officelab’ located and having office at 7545 PP Enschede on Josink Hofweg 9, CoC number: 06072403,

Article 1 – Definitions

“The private limited company AA Kantoor Totaal B.V.”: the user of these General Terms of Sale;

“Officelab”: the user’s trade name.

“Officelab Kantoorinrichting en Projecten”: The user’s trade name.

“consumer”: a counterparty that is a natural person and does not act in the name of a company or profession;

“delivery”: to actually provide the product to the counterparty;

“in writing”: this includes but is not limited to email or fax;

“counterparty”: this means the buyer, client and/or tenant of Officelab.

Article 2 – Applicability of these conditions

These conditions apply on legal relations involving Officelab as a seller, supplier of products, lessor or service provider. The applicability of the terms and conditions used by the counterparty will be expressly rejected.

Article 3 – Offers and establishment agreement

An agreement is between Officelab and a counterparty is formed, as soon as Officelab accepts the order of the counterparty in writing, or have made a start execution the order.

The counterparty waives its right to dissolution or dismissal under article 6:227c lid 2 BW, for as far as he acts in the name of a profession or company

Article 4 – Delivery

Unless otherwise agreed, delivery will take place where Officelab is located.

If the delivery conditions are agreed upon and it includes one of the Incoterms, the Incoterms are applied as they were the moment of closure.

The counterparty is obliged to take the purchased products the moment these products are delivered. Should the counterparty reject or be negligent in providing information or instructions needed for delivery, then the products will be stored at the counterparty’s risk. In that case, the counterparty will be accountable for storage and transport costs.

Article 5 – Delivery period

The delivery times stated shall never be regarded as a statutory limit, unless agreed otherwise. In case of late delivery the counterparty is supposed to hold Officelab in default in writing.

Article 6 – Partial delivery

Officelab is allowed to deliver sold products partially. This does not apply if the partial delivery has no independent value on their own. In case the product are delivered partially, Officelab is empowered to invoice every part separately.

Article 7 – Technical demands

The counterparty is required to expressly indicate all technical demands that differ from the standard demands before the purchase agreement is concluded.

Article 8 – Monsters, models en examples

In case Officelab shows or provided a model, monster or example, this is presumed to be shown or provided as an indication. The actual quality of the purchased products may deviate from the monster, model or example, unless it was expressly mentioned it would be delivered in accordance with the provided monster, model or example.

Article 9 – Implementation of the agreement

Officelab will comply with the concerns of a client during the execution of the agreement.

In case Officelab deems it necessary for proper implementation, Officelab has the right to hire and make use of third parties.

The client takes care of all information that Officelab indicates necessary or the client is expected to understand, within reason, is necessary for implementation of the agreement. In case the information needed for the implementation of the agreement is not provided to Officelab on time, Officelab has the right to (temporarily) stop the implementation of the agreement and/or charge the counterparty with the extra costs that may derive from the delay.

Officelab is not responsible for any damage, of any kind, that occurs because Officelab has been provided with wrong or incomplete information, unless it was expressed that the information was wrong or incomplete beforehand.

In case it was agreed that the agreement will be implemented in different stages, Officelab can suspend the implementation of components belonging to the next stage until the client has approved the results of the previous stage in writing.

Article 10 – Changes to the goods to be delivered

Officelab has the right to deliver good that deviate from what has been agreed if it concerns changes to the goods to be delivered, the packaging or associated documentation, which are required to meet the applicable legal requirements, or if it concerns limited modifications of the goods that bring improvement.

Article 11 – Changes to the agreement

In case it becomes clear that it is necessary to make changes or additions to the agreement for proper implementation, all parties will have to make changes to the agreement timely and by mutual agreement accordingly.

In case parties agree on the changes and/or additions to the agreement, the time of completion might be affected. In that case, Officelab will inform the client as soon as possible.

If the changes or additions of the agreement has financial and/or qualitative consequences, Officelab will inform the client in advance. In case a set fee has been agreed upon, Officelab will indicate how much the set fee will exceeded as a result of said changes or additions.

In case the client is a consumer, he has the right to terminate the agreement, within a reasonable term after Officelab has communicated that the changes or additions will exceed the set fee as a result.

Article 12 – Rental

In case of rental the following provisions shall apply. If one or more provisions conflict with one or more provisions of these other terms and conditions, the provisions in this article 12 prevail.

The rental period goes into effect the moment the counterparty has picked up the rented equipment or the moment Officelab has delivered the rented equipment to the agreed location.

The rental period ends when the counterparty has returned the rented equipment or if Officelab has picked up the rented equipment and it is available again.

Officelab has the right to charge an extra day (repeatedly) in case the counterparty has not returned the rented equipment on time or if Officelab has not been informed on time to pick up the rented equipment as agreed.

From the moment the counterparty has access to the rented equipment and has not yet returned the equipment to Officelab or Officelab does not have the rented equipment in it’s possession after the rental period has expired, the counterparty is expected to take good care of the rented equipment. The risk is than the counterparty’s. The counterparty is responsible to make sure a authorised person picks up the rented equipment at Officelab or provide Officelab with the opportunity to deliver the equipment and receive it. The counterparty will be charged with the transport costs as well as the agreed rental periods.

Officelab has the right to ask for a deposit that should be paid before start of the rental period. In case the counterparty does not pay the agreed deposit on time, Officelab has the right for a unilateral termination of the agreement, without prejudice to the right of full compensation for Officelab.

The counterparty is expected to take care of insurance for the rented equipment during the rental period, unless otherwise agreed.

After Officelab has received the returned equipment, Officelab will check the equipment for any damages and/or missing parts. This inspection will not take place when the furniture is picked up or delivered at Officelab. Officelab will inform the counterparty within 48 hours after pick up if there is any damage or missing part after inspection.

The counterparty, it’s employees, agents, and/or other persons serve the counterparty are expected to be familiar with the rented equipment and it’s manual and act accordingly to this manual. The counterparty is expected to return the rented equipment on the agreed upon date and time to Officelab in the same condition as the counterparty received it.

The counterparty is obliged to take care of potential charges, taxes (including sufferance taxes) and fines that may derive from use of the rented equipment, either by the counterparty or third parties. The counterparty ought to safeguard Officelab.

Permits and approvals are at the counterparty’s own expense and risk.

De counterparty is obliged to give Officelab access to the rented equipment at all times. The counterparty shall indemnify Officelab against any third party claims on the rented equipment. Subletting and mobilisation to third parties is only permitted after Officelab expressed so in writing. Counterparty is obliged to take preventive measures to avoid theft

The counterparty will notify Officelab immediately in writing if the rented equipment is confiscated or any other third party claims (part of) the rented equipment. In case the counterparty knows about possible confiscation of the rented equipment, the counterparty is expected to inform Officelab immediately. The counterparty will inform the Officelab about the location of the rented equipment on the first request.

In case of confiscation, suspension of payment or bankruptcy of the counterparty, the counterparty will inform the debt collector, trustee or curator immediately of the (property) rights of Officelab.

In case of cancelation of the rental agreement by the counterparty, Officelab has a right to:

a. A reasonable fee for all preparatory work, if the cancelation takes place over 30 days before the agreed upon rental period;

b. A fee of 50% of the total agreed rental fee, when the cancelation takes place over 14 days, but no more than 30 days before the agreed upon rental period;

c. A fee of 100% of the agreed rental fee, when the cancelation takes place 14 days or less before the agreed upon rental period;

Article 13 – Confidentiality

Both parties are obligated to preserve the confidentiality of all confidential information that they have obtained in the context of their agreement or other sources. Information is considered confidential if this is communicated by another party or if this is derived from the nature of the confidential information.

Article 14 –Intellectual property

Subject to the provisions in article 13 (confidentiality) of these terms and conditions, Officelab preserves the rights and privileges that it is entitled to under the Copyright Act.

All material provided by Officelab including but not limited to: reports, recommendations, designs, drafts, software and data carriers are intended solely for use of the client and are not to be shared with third parties, copied or made public.

Officelab also preserves the right that any confidential knowledge gained from implementation of the project is not shared with third parties.

Article 15 –Termination (work to be carried out)

Besides the appropriate article 12 paragraph 15 in case of rental, both parties can terminate the agreement in writing or in the same way the agreement was concluded due to compelling circumstances as referred to in article 7:408 paragraph 2.

In case of early termination due to compelling circumstances, Officelab is owed a reasonably determined share of the wages, in accordance with article 7:411.

Article 16 – Termination of the agreement

The receivables of Officelab are immediately due and payable in case:

- Officelab comes to notice after the agreement that the counterparty is not going to fulfil its obligations based on compelling circumstances;

- Officelab has requested the counterparty to provide security for the fulfilment or to make a deposit and this security or deposit is not paid in full or in time.In the cases referred Officelab is empowered to suspend further implementation of the agreement or terminate it completely, without prejudice to the right to claim damages.

If circumstances occur regarding persons and/or material

Article 17 – Warranty

Officelab guarantees that the products delivered are free of design, material and manufacturing defects during a period of one year after delivery.

In case a complaint during the warranty period is considered warranted by Officelab, Officelab is only responsible to replace or refund the product(s) related to the complaint.

Damages as a result of a defect Officelab is accountable as referred to in article 25 (Accountability).

The warranty is void if the counterparty caused the damage because of improper handling or use of the product.

The warranty is also void in case the counterparty makes repairs or changes to the product without Officelab’s permission or did not fulfil the payment obligations. The counterparty does not have the right to refuse payment based on Officelab not yet, not fully or not at all fulfilling its warranty obligation.

Article 18 – Reservation of ownership

Products delivered by Officelab will stay Officelab’s possession until the buyer has met all following obligations:

- The compensation(s) regarding the delivered or the to be delivered products themselves.

- The compensation(s) regarding the purchase agreement by Officelab’s provided or to be provided services.;

-potential charges for not fulfilling the agreements mentioned above.

With respect to products destined for export the law of the country of destination will apply to the property law consequences related to the reservation of ownership if the reservation of ownership does not lose its effect until the price is paid in full, unless Officelab determines otherwise.

Products delivered by Officelab that, according to paragraph 1, are covered by reservation of ownership, are only allowed to be resold in as part of the normal course of business. Moreover, the buyer is not allowed to pawn the product or establish any other claims.

On delivered products that are now transferred in the buyers possession, Officelab reserves the rights as referred to in article 3:247 BW to ensure other receivables, other than those referred to in paragraph 1 that Officelab might have regardless. This includes products delivered to the buyer that are now altered or processed, causing Officelab to lose its reservation of ownership.

In case the buyer does not fulfil his obligations or there is reason to believe he is not going to, Officelab has the right to remove the products covered by paragraph 1. The buyer is obliged to cooperate or be fined 10% of the total amount due per day.

In case third parties want to lay claim to any products under the reservation of ownership, the buyer is obliged to inform Officelab as soon as reasonably can be expected.

The buyer is obliged on Officelab’s first request

- to insure the products under the reservation of ownership against fire, explosions and water damage and theft and to share the policy for inspection;

- All claims from the buyer on insurance companies regarding the products under the reservation of ownership to pawn to Officelab as referred to in article 3:239 BW;

- The receivables the buyer receives from his buyers by reselling products under the reservation of ownership by Officelab to pawn to Officelab as referred to in article 3:239 BW;

- Products under the reservation of ownership to regard as property of Officelab;

- to cooperate in other ways to all reasonable provisions Officelab is asking to protect its own reservation of ownership that does not affect the normal course of business.

Article 19 – Defects; complaint periods (terms of sale)

The counterparty is expected to inspect the products as they are delivered or soon thereafter. The counterparty is expected to check for the following:

- Are the right products delivered;

- Is there quantity right (e.g. the number and amount of all products;

- Do the delivered products fulfil the quality standards, or in case these are missing, is the quality reasonable for normal use and/or resale.

If there are visible flaws or shortages, the counterparty should report this flaws to Officelab within 14 days in writing.

Non visible flaws should be reported within 14 days of discovery, however within the first year after the delivery in writing.

Even after reporting flaws, the obligation to fulfil payment and receive the products will remain. Products can only be returned to Officelab after written permission.

Article 20 – Defects; complaint periods (work to be done)

Complaints about work carried out should be reported within 7 days after discovery, however within 14 days after said work is finished, in writing.

If a complaint is considered valid, Officelab will carry out the work as agreed upon, unless this has become pointless in the meantime. The latter is to be proved and demonstrated. If it is justified and the work has now become pointless, Officelab will be responsible within the boundaries of Article 25 (accountability).

Even after reporting a complaint, the buyer is still obliged to fulfill payment .

Article 21 – Price increase

In case Officelab and the counterparty agree on a set fee, Officelab still has the right to increase the price: Officelab is allowed to use the price list that is in effect the moment of delivery. In case the increase is more than 5%, the counterparty has the right to terminate the agreement.

Article 22 – Retainer

For offers and agreements that use a set retainer paragraph 2, 6 and 7 of this article are applied. If there is no set retainer, paragraph 3-7 are applied.

Parties can agree on a set retainer when forming an agreement. This retainer does not include VAT and travel and accommodation expenses.

In case there is no set retainer, there retainer will be determined on the actual hours of work. The retainer will be calculated based on the usual hourly rates of Officelab, based on the period the work is done, unless parties agree on a different rate.

Potential cost estimates do not include VAT.

For projects with a duration for more than 3 months the costs owed can be billed periodically.

Officelab has the right to pass on the price increases, despite an agreement on a set retainer. Such an increase of the retainer can only be charged to the client a month after the written notification to the client.

In case the increase is more than 5%, the client has the right to terminate the agreement immediately.

Article 23 – Payment

Unless otherwise agreed, payment is to be fulfilled within 14 days after invoice date. After this period the counterparty is in default. If the customer is in default, the customer will owe the statutory commercial interest in accordance with article 6:119a BW.

In case of liquidation, bankruptcy or suspension of payment, the obligations of the counterparty will be immediately due and payable.

Payments made by the counterparty will be used to pay for any outstanding interest and costs and secondly be used to pay for any outstanding older invoices, even if the counterparty refers the payment to other invoices.

Payment must take place without discounts and deductions.

Article 24 – Collection costs

When the counterparty is in legally negligence all costs for obtaining full payment acquaintance will be charged to the expense of the counterparty. This includes the costs of drafting up and sending reminders, making an offer to settle and gathering information. The calculations of the extrajudicial costs will take place in accordance with the Voorwerk II report. Said rate is graduated as follows:

Over the first Euro 2.950,- 15%

Over any additional amount to Euro 5.900,- 10%

Over any additional amount to Euro 14.748,- 8%

Over any additional amount to Euro 58.990,- 5%

Over any additional amount 3%.

If Officelab proves it incurred higher costs that were reasonably required, they shall be eligible for compensation.

The counterparty is liable to Officelab for any legal costs incurred in all instances, unless these costs are unreasonably high. This applies only if Officelab and the client are involved in litigation regarding a contract that is subject to these general conditions, and the legal judgment concerned in which the court rules fully or substantially against the client becomes definitive.

Article 25 – Accountability

For flaws in delivered products the warranty is applied as defined in article 17 (warranty) of these terms and conditions.

In all cases other than those mentioned in paragraph 1 is limited to the amount paid by the insurer. If the insurer does not pay out for whatever reason, the liability is limited to the invoice amount or the value of the services done.

Officelab is never liable for consequential loss.

The restrictions of liability mentioned in these conditions are not valid when the direct damage is caused by a deliberate act or deliberate recklessness by Officelab or its management.

Article 26 – Force majeure

Force majeure is defined as circumstances preventing the fulfilment of a contract, that are non-attributable to Officelab. The following (if these circumstances make fulfilment impossible or make it unreasonably more difficult) are included :

- Diseases as a result of an epidemic amongst employees at Officelab or its suppliers;

- Strikes at other companies than Officelab;

- Wildcat strikes or political strikes in the company of Officelab;

- A general lack of raw materials and other resources needed to fulfilment of the agreement or services. ;

- Unforseeable stagnation at our suppliers or other third parties that Officelab is dependent on and general transport problems.

Officelab also has the right to declare force majeure if the circumstances which hinder (further) completion accur after the user should have fulfilled his obligations.

Article 27 – Dispute resolution

The judge in Almelo is exclusively competent for all disputes that might arise between Officelab and the counterparty. Officelab still has the right to summon the counterparty for any competent judge nearest the place of business of the counterparty.

Article 28 – Applicable law

Dutch law applies to all agreements made between Officelab and the counterparty.

Article 29 – Change in the conditions

Officelab is entitled to amend these terms and conditions. These amendments take effect at the time indicated in the amendment.

Officelab will forward the amended general conditions to the counterparty in time. If no moment of operation is communicated, amendments towards the opposing party will come into effect as soon as the amendment is communicated.